RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH DLA KONTRAHENTÓW

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie mający swoją siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno, tel.: 65 534 02 57

 2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

 5. Odbiorcami danych osobowych są Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, którymi należy udostępnić dane osobowe np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Firma Ubezpieczeniowa, Urząd Skarbowy, Bank.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, jak również do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.

 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

KLAUZULA INFORMACYJNA - OGÓLNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie mający swoją siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno, tel.: 65 534 02 57

 2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl.

 3. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie gromadzi Państwa dane w celu:

 • realizacji zadań związanych z edukacją, tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;

 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;

 • informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;

 • podjęcia pracy.

 1. W związku z przetwarzaniem w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie;

 • sprostowania danych;

 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych przypadkach, w których Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPNIE

Informujemy, że udział w imprezach plenerowych / wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, spotkanie, warsztaty itp./ oraz innych imprezach  organizowanych  przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wyżej wymienionego wydarzenia na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Organizator informuje, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie mający swoją siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno, tel.: 65 534 02 57

 2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o organizowanej i prowadzonej działalności kulturowej przez Administratora oraz promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.

 4. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgodnie z RODO wizerunek jest uznawany za dane osobowe.

  2. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

  3. art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, a także udostępniane organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia danych, a w szczególnych sytuacjach podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa (np. Policja, prokurator).

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 8. Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.