Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://goklipno.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Ziegler, adres poczty elektronicznej gok@lipno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655340257. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, zwanego dalej GOK-iem mieści się w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.

 1. Przed wejściem do budynku jest plac wyłożony kostką. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznaczone barwą niebieską i białą oraz ławki do siedzenia.
 2. Budynek posiada trzy kondygnacje. Dostęp do wszystkich kondygnacji osobom niepełnosprawnym umożliwia winda znajdująca się na parterze budynku.
 3. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie posiada systemu alarmowego z przyciskiem dostępnym również z wysokości podłogi.
 4. Na parterze budynku nie ma planu graficznego budynku.
 5. Interesanci mają możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i poruszania się z nim po wszystkich pomieszczeniach, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 6. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 7. Na drugim piętrze GOK do pomieszczeń administracji GOK utrudniony jest dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Niedostosowana jest szerokość drzwi. W razie potrzeby pracownik administracji wychodzi do interesanta.
 8. Jeżeli osoba niepełnosprawna ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych lub nie może dostać się do wybranych pomieszczeń GOK-u – to powinna skontaktować się telefonicznie z pracownikiem GOK Lipno pod nr 65 5340257, 65 5340921 lub 607853847.
 9. Część pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie tj. sala widowiskowa, sala sesyjna i sekretariat GOK wyposażone są w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.
 10. Dostępna jest także przenośna pętla indukcyna wykorzystywana głównie w kasie biletowej podczas koncertów i wydarzeń kulturalnych.
 11. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego (PJM).